Privacy Policy

Privacy Policy CoachBureauBarbara

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN
GAAN ZORGVULDIG OM MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
CoachBureauBarbara
Barbara Stam
Ernest Shackletonstraat 1
1363 KD  Almere
06 37 557 806
oerhikes@coachbureaubarbara.nl 

KvK:  72178833
Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
CoachBureaubarbara verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Bedrijfsnaam en website
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie, zoals e-mail

Doeleinden
CoachBureaubarbara verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Het sturen van een nieuwsbrief, indien u hebt aangegeven deze te willen ontvangen;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, o.a. een correcte facturering
 • In geval van een coachtraject in opdracht van een derde persoon of partij, vind er terugkoppeling plaats over de voortgang van het traject. Er zal geen inhoudelijke en/of persoonlijke informatie gedeeld worden.
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
CoachBureauBarbara verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van het coachtraject of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Het kan zijn dat in het coachtraject gebruik wordt gemaakt van online tools of testen als ondersteuning van het traject. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Testen en online tools zullen altijd worden ingezet met uw toestemming.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens onze administratiesystemen bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd. Daarom hebben  wij passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Onze website gebruikt alleen technische cookies. Deze cookies tasten niet of nauwelijks uw privacy aan en deze mogen wij -formeel gezien- ook zonder uw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie u invult op eventuele contact formulieren en om de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen.

Social Media
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. CoachBureauBarbara is niet verantwoordelijk voor de door deze kanalen gebruikte cookies. Lees daarom zelf eerst de privacy-verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met uw privacy.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

Links
Op onze website zult u ook linkjes naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.coachbureaubarbara.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Uw rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u schriftelijk cq per email een inzageverzoek indienen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens binnen onze systemen, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk cq per email verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Op de website vindt u altijd de meest recente versie. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan kunt u een klacht in te dienen bij de Privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

CoachBureauBarbara
Barbara Stam

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2020.

×